معتمدی:طرح آواز را از علیزاده و لحن را از لطفی آموختم