فرماندار میانه: قضاوت مردم نسبت به معلمان مثبت است