طرح پایلوت پیشگیری از کلروز درختان اقاقیا در منطقه ۱۰ تهران