لیست نهایی پزشکان واجد شرایط حج تمتع94 منتشر شد/ توزیع داروی آیمود میان زائران