مبارزه با بی‌سوادی از مهم‌ترین برنامه‌های بسیج سازندگی است