زمان‌های مناسب حمام کردن/ خشک نگهداشتن حمام برای مبتلا نشدن به قارچ