افتتاح 151 پروژه مصوبات سفر استانی با حضور معاون اول رییس جمهوری در خراسان رضوی