مراسم معارفه رئیس فدراسیون ورزش بیماران خاص و پیوند اعضا برگزار شد