بیش از ده نفر به اتهام نقض مقررات منع رفت و آمد شبانه ...