قبول دارم که حضورم در جمع‌های دانشجویی کمرنگ بوده است/ هیچ ردیف مستقلی برای بحث راهیان‌نور در بودجه