نظارت بر عملکرد مدیران شهری که تمایل به حضور در انتخابات مجلس شورای اسلامی دارند