مسئولان زنجان برای پیگیری مشکلات ایثارگران اهتمام داشته باشند