پیشرفت های ایران اسلامی نتیجه تلاش معلمانی آگاه و فرهیخته است