تاج: برگزاری لیگ دسته اول در یک گروه خواسته ای اف سی است