لزوم توجه و همكاري خيران در ساخت مدرسه/ كلاس هاي تخريبي زيبنده استان بوشهر نيست