اقدامات برخی‌ها از اذهان هواداران پرسپولیس پاک نخواهد شد