دانشگاه «ارلهام» آمریکا، به جنبش تحریم اسرائیل پیوست