روزنامه «البناء»:درخواست کمک سعود فیصل و پسر ملک عبدالله از ایران