سرپرست سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری اصفهان منصوب شد