ملاکمان خوشحالی مردم است/ توان مالی داشته باشیم، مایکل جکسون را هم به استان دعوت می کنیم