عدالت آموزشی در جامعه فراگیر شود/لزوم ارتقاء جایگاه معلم