۴ هزار و ۲۸۹ نفر از طریق بازار سرمایه خانه‌دار شدند