دستگاه قضایی حامی سرمایه‌گذاری‌ مشروع و قانونی است