کنایه سفیر فرانسه در هند به جشنواره‌های سینمایی جهان/هیچ جشنواره‌ای قادر به رقابت با جشنواره کن نیس