معلمی که به مسائل معنوی دانشجو توجه ندارد، معلم خوبی نیست/ انسان عالم شدن تزکیه و همراه با تعلیم است