فیلم/چگونه در یمن بر دلارهای نفتی سعودی غلبه کنیم؟