انحرافات جوامع اسلامی نتیجه جهل و ناآگاهی دینی است