دومین جشنواره آئین «امامدر» در دیباج برگزار می شود