درج مطالب کذب علیه نماینده سابق اردبیل را محکوم می‌کنیم