شرکت‌های بیمه ۱۲۲ هزار میلیارد ریال خسارت پرداختند