کانون پرورش فکری با محصولات جدید در نمایشگاه کتاب حضور می یابد