کارمندان انتقالی از پایتخت و کلان‌شهرها شاکی هستند