نماینده بهنام پیشرو: اقدامات برخی‌ها از اذهان هواداران پاک نخواهد شد/ حضور ما در مزایده قانونی است،