نماینده مجلس: کارخانه بافت بلوچ ایرانشهر به دوران اوج خود باز می گردد