توجه ویژه شهرداری تهران را در بخش سخت افزاری هنر ارزشمند است