شش جوان فلسطینی در یورش صهیونیست ها به شرق بیت ...