برگزاری نشست خبری دومین دوره «جشنواره سلام» در استانداری خوزستان