نماینده بهنام پیشرو: حضور ما در مزایده قانونی است،‌دوستان فرافکنی نکنند