سایۀ ایران بر اجلاس سالیانۀ کشورهای حاشیه خلیج فارس