وضعیت ناپایدار موزه ها در دولت گذشته/ موزه عمود خیمه اقتصاد توریسم