زیرسازی مسیر ریلی اصفهان - شیراز به پایان رسیده است