ساختار و ساختمان شورا نیاز به روزسانی و بازنگری دارند