شهید حیدری با یک حرف در نمایشگاه کتاب/ این «ر» خواندنی است