کلیپ/در هیچ موضوع دیگری فعلاً با آمریکا مذاکره نداریم