سرگردانی ۲۰ کارگر قدیمی «ماشین لنت» ۳ سال پس از اخراج