کاهش درآمد مخابرات از اجرای هم ‌کدسازی؛ افزایش تعرفه‌ های تلفن ثابت