عدم شناخت صحیح از اسلام از عوامل پیدایش اندیشه تکفیری است