مايه کوبي 155 هزار راس دام سبک و سنگين عليه بيماري تب برفکي در اروميه