رشد ۲۰ درصدي خسارات پرداختي شرکت هاي بيمه در سال ۹۳