«فارک» از دولت کلمبیا به علت مواضع نامناسب انتقاد کرد